2018 May Yellowstone - Marilyn Strayer
Osprey nest

Osprey nest

Osprey nest

OspreyYellowstone